Публикувано от befsa на 27 May, 2017 - 14:46 | Новини

До Членовете на Сдружение "Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил" (БАССЕС, Асоциацията),

П О К А Н А

На 12.06.2017 г. - понеделник, от 18:30 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез "Галерия" - малка зала на клуб "Микстейп") Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2016 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2016 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2016 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.

2. Предложение за преобразуване на БАССЕС от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза в юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност.

2.1. Приемане на изменение по чл. 2 от Устава на БАССЕС.

Настоящ текст на чл. 2 от Устава на БАССЕС:

""Асоциацията" е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза."

Предложение за решение:

Общото събрание приема предложение за изменение на чл. 2 от Устава на БАССЕС, като същият чл. 2 приема следната редакция: ""Асоциацията" е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност."

2.2. Приемане на изменение по чл. 37, ал. 2 от Устава на БАССЕС.

Настоящ текст на чл. 37, ал. 2 от Устава на БАССЕС:

"Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, освен в случаите предвидени в чл. 36, ал. 6, т. 3, 8 и 9 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове."

Предложение за решение:

"Общото събрание приема предложение за изменение на чл. 37, ал. 2 от Устава на БАССЕС, като същата ал. 2 на чл. 37 приема следната редакция:

"Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, освен в случаите предвидени в чл. 36, ал. 6, т. 3, 5, 8 и 9 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

2.3. Приемане на изменение по чл. 47 от Устава на БАССЕС.

Настоящ текст на чл. 47 от Устава на БАССЕС:

"При ликвидация на "Асоциацията" останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се разпределя според решение на Общото събрание."

Предложение за решение:

Общото събрание приема предложение за изменение на чл. 47 от Устава на БАССЕС, като същият чл. 47 приема следната редакция:

"При ликвидация на "Асоциацията" останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се разпределя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел."

3. Планиране на зимен сезон 2017/2018 и "20 години БАССЕС".

4. Обсъждане на възможностите за участие на БАССЕС в проекти и варианти за финансиране.

5. Разни.

ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно, ако в посочения по-горе час няма кворум.

От Управителния съвет