До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),

П О К А Н А

На 18.06.2019 г. – вторник, от 18:30 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп 5“) Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2018 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2018 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2018 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.

2. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет за календарните 2016, 2017 и 2018 г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет и от отговорност за календарните 2016, 2017 и 2018 г.

3. Избор на нов управителен съвет.

4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Надзорния съвет за календарните 2016, 2017 и 2018 г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет и от отговорност за календарните 2016, 2017 и 2018 г.

5. Избор на нов Надзорен Съвет.

6. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Управителния съвет за календарните 2016, 2017 и 2018 г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от длъжност Председателя на Управителния съвет и от отговорност за календарните 2016, 2017 и 2018 г.

7. Из6ор на нов Председател на Управителния съвет.

8. Обсъждане на бъдещата дейност на БАССЕС.

9. Разни.

ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно - 19:30 ч., в случай че в посочения по-горе час няма кворум.

От Управителния съвет