До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),

П О К А Н А

На 15.09.2020 г. – вторник, от 18:30 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп 5“) Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2019 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2019 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2019 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за календарната 2019 г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за календарната 2019 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за календарната 2019 г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за календарната 2019 г.

3. Обсъждане на предстоящия зимен сезон  2020/2021.

4. Обсъждане на бъдещата дейност на БАССЕС.

5. Разни.

ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно - 19:30 ч., ако в посочения по-горе час няма кворум.

От Управителния съвет