До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),

П О К А Н А

На 15.06.2021 г. – вторник, от 18:00 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп 5“), Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2020 г.
  Предложение за решение:
  Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2020 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2020 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.
 2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за календарната 2020 г.
  Предложение за решение:
  Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за календарната 2020 г.
 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за календарната 2020 г.
  Предложение за решение:
  Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за календарната 2020 г.
 4. Обсъждане на непосредствено изминалия зимен сезон 2020/2021. 
 5. Обсъждане на предстоящия зимен сезон 2021/2022.
 6. Обсъждане на бъдещата дейност на БАССЕС. 
 7. Разни.
ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно - 19:00 ч., ако в посочения по-горе час липсва кворум.

От Управителния съвет