До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),

П О К А Н А

На 14.06.2022 г. – вторник, от 18:00 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп 5“) Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2021 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2021 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2021 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.

2. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на управителния съвет.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет и от отговорност за календарната 2021 г., както и освобождава от отговорност членове на управителния съвет за предходни години.

3. Избор на нов управителен съвет.

4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на надзорния съвет.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет и от отговорност за календарната 2021 г., както и освобождава от отговорност членове на надзорния съвет за предходни години.

5. Избор на нов надзорен съвет.

6. Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя на управителния съвет.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от длъжност Председателя на Управителния съвет и от отговорност за за календарните 2019, 2020, 2021 г., както и освобождава от отговорност председатели на управителния съвет за предходни години.

7. Из6ор на нов председател на управителния съвет.

8. Обсъждане на бъдещата дейност на БАССЕС и предстоящия зимен сезон 2022/2023 г.

9. Разни.

ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно - 19:00 ч., в случай че в посочения по-горе час няма кворум.

От Управителния съвет