До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),

ПОКАНА

На 18.10.2022 г. – вторник, от 18:00 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп 5“) Управителният съвет на БАССЕС свиква Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на управителния съвет.
  Предложение за решение:
  Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет и от отговорност за календарната 2021 г.
 2. Избор на нов управителен съвет.
 3. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на надзорния съвет.
  Предложение за решение:
  Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет и от отговорност за календарната 2021г.
 4. Избор на нов надзорен съвет.
 5. Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя на управителния съвет.
  Предложение за решение:
  Общото събрание освобождава от длъжност Председателя на Управителния съвет и от отговорност за календарната 2021 г.
 6. Избор на нов председател на управителния съвет.
 7. Разни.
ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно - 19:00 ч., в случай че в посочения по-горе час няма кворум.

От Управителния съвет