До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),
П О К А Н А
На 20.06.2023 г. – вторник, от 18:00 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп 5“), Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2022 г.
Предложение за решение: 
Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2022 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2022 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за календарната 2022 г.
Предложение за решение: 
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за календарната 2022 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за календарната 2022 г.
Предложение за решение: 
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за календарната 2022 г.
4. Обсъждане на непосредствено изминалия зимен сезон 2022/2023 г. 
5. Обсъждане на предстоящия зимен сезон 2023/2024.
6. Обсъждане на бъдещата дейност на БАССЕС. 
7. Разни.

ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно - 19:00 ч., ако в посочения по-горе час липсва кворум.
От Управителния съвет