До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),

П О К А Н А

На 11.06.2024 г. – вторник, от 18:00 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп 5“), Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2023 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2023 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2023 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за календарната 2023 г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за календарната 2023 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за календарната 2023 г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за календарната 2023 г.

4. Обсъждане на непосредствено изминалия зимен сезон 2023/2024 г.

5. Обсъждане на предстоящия зимен сезон 2024/2025.

6. Обсъждане на бъдещата дейност на БАССЕС.

7. Разни.

Материалите съгласно дневния ред са на разположение на членовете на ОС на адрес: гр. София, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, ул. Дъбница 7, ап. 14.

ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно - 19:00 ч., ако в посочения по-горе час липсва кворум.

От Управителния съвет